2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012

2012

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (RZiS)

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
(za okres)
1Q 2Q 2012 3Q 4Q 2012
w tys. zł 2012 2012 1H 2012 2012
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 75 690 91 456 167 146 72 327 36 389 275 862
Koszt własny sprzedaży (70 385) (84 716) (155 101) (73 204) (41 752) (270 057)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 305 6 740 12 045 (877) (5 363) 5 805
Pozostałe przychody operacyjne 258 687 945 567 63 1 575
Koszty sprzedaży (2 063) (2 585) (4 648) (2 867) 1 669 (5 846)
Koszty ogólnego zarządu (2 938) (3 336) (6 274) (3 294) (384) (9 952)
Pozostałe koszty operacyjne (155) (410) (565) (838) 905 (498)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 407 1 096 1 503 (7 309) (3 110) (8 916)
Przychody finansowe 77 504 581 124 241 946
Koszty finansowe (752) (1 182) (1 934) (963) 1 925 (972)
Odpisy aktualizujące wartość firmy (11 099) (11 099)
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (268) 418 150 (8 148) (12 043) (20 041)
Podatek dochodowy 43 (495) (452) (270) 780 58
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (225) (77) (302) (8 418) (11 263) (19 983)
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (807) 1 203 396 (870) (7 662) (8 136)
Zysk strata (netto) (1 032) 1 126 94 (9 288) (18 925) (28 119)
Inne całkowite dochody
Całkowity dochód netto ogółem (1 032) 1 126 94 (9 288) (18 925) (28 119)
Zysk (strata) przypadający            
Akcjonariuszom jednostki dominującej (1 032) 1 126 94 (9 288) (18 925) (28 119)
Udziałowcom niekontrolującym
Całkowity dochód przypadający
Akcjonariuszom jednostki dominującej (1 032) 1 126 94 (9 288) (18 925) (28 119)
Udziałowcom niekontrolującym

 

Dane finansowe w niniejszym dokumencie zostały przedstawione zgodnie z zasadą prezentacji danych najbardziej aktualnych. Oznacza to, że dane za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2012 i 2013 przedstawione w niniejszym dokumencie są danymi opublikowanymi przez Spółkę w trakcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku odpowiednio 2013 i 2014 jako dane porównywalne.

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans)

 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
(na dzień)
31-Mar  30-Cze 30-Wrz 31-Gru
 w tys. zł  2012 2012 2012 2012
Rzeczowe aktywa trwałe 74 998 71 962 66 821 41 223
Nieruchomości inwestycyjne 9 242 9 242 8 889 9 451
Wartość firmy 22 213 22 213 22 213 11 114
Pozostałe wartości niematerialne 1 339 1 314 3 637 3 389
Należności długoterminowe
Należności długoterminowe – udzielone pożyczki
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży 1 232 1 232 1 232 1 232
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 9 377 9 712 9 316 11 138
Aktywa trwałe razem 118 401 115 675 112 108 77 547
Aktywa obrotowe
Zapasy 11 916 12 362 12 937 9 118
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 98 753 114 901 104 749 98 831
Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów 18 088 20 025 20 984 16 082
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
Należności z tytułu podatku dochodowego 280 248 290 290
Pozostałe aktywa finansowe 10 9 3 335
Pozostałe aktywa niefinansowe 2 260 1 509 1 436 1 074
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 518 3 284 1 428 1 173
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 22 430
Aktywa obrotowe razem 136 825 152 338 145 159 148 998
Aktywa razem 255 226 268 013 257 267 226 545
Kapitał podstawowy 82 429 82 429 82 429 82 429
Korekta prezentacyjna związana z rozliczeniem przejęcia odwrotnego (32 955) (32 955) (32 955) (32 955)
Kapitał zapasowy 47 241 47 241 47 241 47 241
Kapitał rezerwowy 3 614 3 614 3 614 3 614
Kapitał z aktualizacji wyceny 88 88 88 75
Zyski zatrzymane (4 978) (3 854) (13 142) (32 068)
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny razem 95 439 96 563 87 275 68 336
Zobowiązania długoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne 13 939 19 634 17 913 6 387
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 701 7 643 7 696 7 111
Rezerwy 447 448 447 510
Pozostałe zobowiązania 3 399
Zobowiązania długoterminowe razem 24 486 27 725 26 056 14 008
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne 16 205 17 917 18 812 27 107
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 99 041 109 421 113 035 104 779
Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów 17 083 13 370 8 940 8 665
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 290
Rezerwy 2 616 2 955 3 092 3 596
Rozliczenia międzyokresowe 66 62 57 54
Zobowiązania krótkoterminowe razem 135 301 143 725 143 936 144 201
Zobowiązania razem 159 787 171 450 169 992 158 209
Pasywa razem 255 226 268 013 257 267 226 545

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
(za okres)  
 1Q  2Q 1H 3Q  4Q 2012
 w tys. zł 2012  2012 2012  2012 2012  2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 075) 1 621 546 (9 018) (11 569) (20 041)
Korekty o pozycje
Amortyzacja 2 685 2 670 5 355 2 617 (4 807) 3 165
Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2 (2) (1) (1)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 681 914 1 595 776 (2 066) 305
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (49) (45) (94) (300) (306) (700)
Inne korekty zysku (straty) 1 1
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 2 244 5 158 7 402 (5 924) (18 749) (17 271)
Zmiana stanu zapasów (605) 28 (577) (575) 3 819 2 667
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 8 328 (21 046) (12 718) 9 320 10 911 7 513
Zmiana stanu pozostałych aktywów (2 322) 593 (1 729) 1 283 607 161
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (2 570) 9 666 7 096 (165) (8 537) (1 606)
Zmiana stanu rezerw (335) 241 (94) 138 1 066 1 110
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (1 382) 1 232 (150) (287) 372 (65)
Inne zmiany w kapitale obrotowym 11 217 11 217
Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym 3 358 (4 128) (770) 3 790 706 3 726
Zapłacony podatek dochodowy (292) (292) (372) 3 (661)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 358 (4 420) (1 062) 3 418 709 3 065
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartosści niematerialnych 39 60 99 2 919 208 3 226
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (224) (723) (947) (2 732) (502) (4 181)
Sprzedaż aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych (3 334) 3 334
Udzielone pożyczki
Spłacone pożyczki
Odsetki i dywidendy otrzymane 8 (8)
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (177) (671) (848) (3 147) 3 040 (955)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych
Otrzymane kredyty i pożyczki  486 6 435 6 921 2 054 (684) 8 291
Spłacone kredyty i pożyczki (2 053) (1 681) (3 734) (2 632) (1 999) (8 365)
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Odsetki i podobne płatności (716) (882) (1 598) (370) (1 242) (3 210)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (534) (970) (1 504) (1 236) (80) (2 820)
Inne wpływy finansowe 2 1 3 (3)
Inne wydatki finansowe (14) (46) (60) 60
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 829) 2 857 28 (2 127) (4 005) (6 104)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 352 (2 234) (1 882) (1 856) (256) (3 994)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 5 166 5 166 5 166
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych 1 1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 5 518 (2 234) 3 284 (1 856) (255) 1 173

Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.

Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 3Q opublikowanymi w raporcie za III kw