2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012

2013

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (RZiS)

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (za okres) 1Q 2Q 2013 3Q 4Q
w tys. zł 2013 2013 1H 2013 2013 2013
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 60 953 68 846 129 799 81 659 74 796 286 254
Koszt własny sprzedaży (60 733) (63 752) (124 485) (79 172) (72 117) (275 774)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 220 5 094 5 314 2 487 2 679 10 480
Pozostałe przychody operacyjne 121 184 305 397 623 1 325
Koszty sprzedaży (776) (1 031) (1 807) (861) (856) (3 524)
Koszty ogólnego zarządu (2 219) (1 965) (4 184) (1 930) (1 944) (8 058)
Pozostałe koszty operacyjne (25) (236) (261) (120) (120) (501)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 679) 2 046 (633) (27) 382 (278)
Przychody finansowe 23 421 444 1 533 978
Koszty finansowe (162) (1 109) (1 271) (19) (721) (2 011)
Odpisy aktualizujące wartość firmy
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (2 818) 1 358 (1 460) (45) 194 (1 311)
Podatek dochodowy (415) 936 521 (366) 617 772
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (3 233) 2 294 (939) (411) 811 (539)
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (4 751) (3 268) (8 019) (241) (12 239) (20 499)
Zysk strata (netto) (7 984) (974) (8 958) (652) (11 428) (21 038)
Inne całkowite dochody – 
Całkowity dochód netto ogółem (7 984) (974) (8 958) (652) (11 428) (21 038)
Zysk (strata) przypadający
Akcjonariuszom jednostki dominującej (7 984) (974) (8 958) (652) (11 428) (21 038)
Udziałowcom niekontrolującym
Całkowity dochód przypadający
Akcjonariuszom jednostki dominującej (7 984) (974) (8 958) (652) (11 428) (21 038)
Udziałowcom niekontrolującym
Zysk (strata) na jedną akcję*
Podstawowy z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0.96) (0.12) (1.08) (0.08) (1.39) (2.55)
Podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (0.39) 0.28 (0.11) (0.05) 0.09 (0.07)
Rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0.96) (0.12) (1.08) (0.08) (1.39) (2.55)
Rozwodniony z zysu (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominujacej (0.39) 0.28 (0.11) (0.05) 0.09 (0.07)

 

Dane finansowe w niniejszym dokumencie zostały przedstawione zgodnie z zasadą prezentacji danych najbardziej aktualnych.

Oznacza to, że dane za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2013 przedstawione w niniejszym dokumencie są danymi opublikowanymi przez Spółkę w trakcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku 2014 jako dane porównywalne.
*Dane dla wszystkich okresów przeliczono według aktualnej liczby akcji tj. na koniec 3Q2015 r. (po scaleniu).

Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.

Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 1-3Q opubliowanymi w raporcie za III kw.

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans)

 

 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (na dzień) 31-Mar  30-Cze 30-Wrz 31-Gru
 w tys. zł  2013 2013 2013 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 40 340 38 296 37 030 15 439
Nieruchomości inwestycyjne 9 451 9 451 9 451 10 441
Wartości firmy 11 114 11 114 11 114 11 114
Pozostałe wartości niematerialne 3 292 3 201 3 116 3 026
Należności długoterminowe
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży 1 232 1 232 1 232 1 232
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 11 711 12 812 13 096 10 354
Aktywa trwałe razem 77 140 76 106 75 039 51 606
Aktywa obrotowe
Zapasy 8 597 6 725 5 834 5 164
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 94 759 100 682 106 774 101 110
Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów 21 512 24 370 28 957 22 358
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe (44) 1 347
Pozostałe aktywa niefinansowe 1 887 1 279 1 375 998
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 292 1 510 3 437 2 674
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 21 552 13 154
Aktywa obrotowe razem 148 599 134 566 146 333 146 805
Aktywa razem 225 739 210 672 221 372 198 411
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 82 429 82 429 82 429 82 429
Korekta prezentacyjna związana z rozliczeniem przejęcia odwrotnego (32 955) (32 955) (32 955) (32 955)
Kapitał zapasowy 47 241 47 241 47 241 47 241
Kapitał rezerwowy 3 614 3 614 3 614 3 614
Kapitał z aktualizacji wyceny 75 75 75 165
Zyski zatrzymane (40 052) (41 027) (41 678) (53 106)
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny razem 60 352 59 377 58 726 47 388
Zobowiązania długoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne 6 502 5 036 4 282 650
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 077 8 135 9 015 7 548
Rezerwy 510 510 510 436
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem 15 089 13 681 13 807 8 634
Zobowiązania krótkoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne 26 190 12 813 7 134 9 994
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 113 772 111 989 128 735 110 378
Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów 7 358 8 150 7 436 14 229
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Rezerwy 2 928 4 658 5 530 7 780
Rozliczenia międzyokresowe 50 4 4 8
Zobowiązania krótkoterminowe razem 150 298 137 614 148 839 142 389
Zobowiązania razem 165 387 151 295 162 646 151 023
Pasywa razem 225 739 210 672 221 372 198 411

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (za okres)    1Q  2Q 1H 3Q  4Q
 w tys. zł 2013   2013 2013  2013 2013   2013
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (7 569) (1 910) (9 479) (286) (10 251) (20 016)
Korekty o pozycje:
Amortyzacja 683 689 1,372 651 608 2 631
Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
Zyski (straty) z tytułu różnic (3) (3) 4 16 17
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 77 134 211 (16) 407 602
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (78) (72) (150) (49) (39) (238)
Inne korekty zysku (straty) (22) 32 10 4 (1 150) (1 136)
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym (6 909) (1 130) (8 039) 308 (10 409) (18 140)
Zmiana stanu zapasów 521 1 872 2 393 891 669 3 953
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (1 026) (9 784) (10 810) (10 929) 12 522 (9 217)
Zmiana stanu pozostałych aktywów (419) 265 (154) 10 (927) (1,071)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań 7 734 284 8 018 16 888 (11 464) 13 442
Zmiana stanu rezerw (668) 1 730 1 062 871 1 626 3 559
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (767) 546 (221) (66) 47 (240)
Inne zmiany w kapitale obrotowym 2 145 3 415 5 560 1 327 8 772 15 659
Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym 611 (2 802) (2 191) 9 300 836 7 945
Zapłacony podatek dochodowy (11) (11)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 611 (2 802) (2 191) 9 300 825 7 934
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 86 20 117 20 203 119 19 20 341
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (97) (158) (255) (182) (61) (498)
Sprzedaż aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
Spłacone pożyczki
Odsetki i dywidendy otrzymane
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11) 19 959 19 948 (63) (42) 19 843
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych
Otrzymane kredyty i pożyczki 819 165 984 55 (328) 711
Spłacone kredyty i pożyczki (1 228) (14 232) (15 460) (6 587) (218) (22 265)
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Odsetki i podobne płatności (501) (703) (1 204) (324) (564) (2 092)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (571) (1 172) (1 743) (450) (420) (2 613)
Inne wpływy finansowe
Inne wydatki finansowe
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 481) (15 942) (17 423) (7 306) (1 530) (26 259)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (881) 1,215 334 1,931 (747) 1 518
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 1 173 1 173 1 173
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych 3 3 (4) (16) (17)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 292 1 218 1 510 1 927 (763) 2 674

 

Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.

Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 3Q opublikowanymi w raporcie za III kw.