2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012

2014

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (RZiS)

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (za okres) 1Q 2Q 2014 3Q 4Q 2014
w tys. zł 2014 2014 1H 2014 2014
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 54 291 51 216 105 507 48 215 60 159 213 881
Koszt własny sprzedaży (51 910) (49 251) (101 161) (46 627) (64 287) (212 075)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 381 1 965 4 346 1 588 (4 128) 1 806
Pozostałe przychody operacyjne 1 437 590 2 027 200 (737) 1 490
Koszty sprzedaży (1 206) (1 301) (2 507) (979) (822) (4 308)
Koszty ogólnego zarządu (1 895) (1 950) (3 845) (1 681) (1 975) (7 501)
Pozostałe koszty operacyjne (47) (87) (134) (33) (41) (208)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 670 (783) (113) (905) (7 703) (8 721)
Przychody finansowe 20 583 603 244 858 1 705
Koszty finansowe (253) (983) (1 236) (586) (683) (2 505)
Odpisy aktualizujące wartość firmy
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych 1 758 1 758
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 437 (1 183) (746) (1 247) (5 770) (7 763)
Podatek dochodowy (372) 716 344 (274) 1 825 1 895
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 65 (467) (402) (1 521) (3 945) (5 868)
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (483) (679) (1 162) (361) 147 (1 376)
Zysk strata (netto) (418) (1 146) (1 564) (1 882) (3 798) (7 244)
Inne całkowite dochody
Całkowity dochód netto ogółem (418) (1 146) (1 564) (1 882) (3 798) (7 244)
Zysk (strata) przypadający
Akcjonariuszom jednostki dominującej (418) (1 146) (1 564) (1 882) (3 798) (7 244)
Udziałowcom niekontrolującym
Całkowity dochód przypadający
Akcjonariuszom jednostki dominującej (418) (1 146) (1 564) (1 882) (3 798) (7 244)
Udziałowcom niekontrolującym
Zysk (strata) na jedną akcję*
Podstawowy z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0.05) (0.14) (0.19) (0.23) (0.46) (0.88)
Podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0.01 (0.06) (0.05) (0.18) (0.48) (0.71)
Rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0.05) (0.14) (0.19) (0.23) (0.46) (0.88)
Rozwodniony z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0.01 (0.06) (0.05) (0.18) (0.48) (0.71)

 

Dane finansowe w niniejszym dokumencie zostały przedstawione zgodnie z zasadą prezentacji danych najbardziej aktualnych.

Oznacza to, że dane za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2013 przedstawione w niniejszym dokumencie są danymi opublikowanymi przez Spółkę w trakcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku 2014 jako dane porównywalne.
*Dane dla wszystkich okresów przeliczono według aktualnej liczby akcji tj. na koniec 3Q2015 r. (po scaleniu).

Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.

Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 1-3Q opubliowanymi w raporcie za III kw.

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans)

 

 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (na dzień) 31-Mar  30-Cze 30-Wrz 31-Gru
 w tys. zł  2014 2014 2014 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 15 045 13 322 12 709 12 422
Nieruchomości inwestycyjne 10 441 10 441 10 441 10 037
Wartości firmy 11 114 11 114 11 114 11 114
Pozostałe wartości niematerialne 2 955 2 892 2 871 2 850
Należności długoterminowe
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży 1 232 1 232 1 232
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 8 850 8 517 9 076 10 205
Aktywa trwałe razem 49 637 47 518 47 443 46 628
Aktywa obrotowe
Zapasy 3 058 1 795 1 412 740
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 107 874 89 677 82 837 84 227
Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów 14 759 12 634 14 464 12 557
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe 1 360 1 371 1 383 3 107
Pozostałe aktywa niefinansowe 1 001 1 551 1 040 1 015
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 654 7 139 5 746 11 927
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 651 1 630
Aktywa obrotowe razem 132 347 115 797 106 882 113 573
Aktywa razem 181 994 163 315 154 325 160 201
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 82 429 82 429 4 121 4 121
Korekta prezentacyjna związana z rozliczeniem przejęcia odwrotnego (32 955) (32 955) (32 955)
Kapitał zapasowy 47 241 47 241 47 241 74 146
Kapitał rezerwowy 3 614 3 614 3 614
Kapitał z aktualizacji wyceny 165 165 165 209
Zyski zatrzymane (53 524) (54 671) 21 755 (38 288)
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny razem 46 970 45 823 43 941 40 188
Zobowiązania długoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne 2 158 1 776 507 1 300
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 404 5 334 6 168 5 442
Rezerwy 436 436 436 390
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem 8 998 7 546 7 111 7 132
Zobowiązania krótkoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne 3 618 3 066 3 793 4 104
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 103 280 85 157 83 097 92 614
Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów 14 692 14 405 10 933 9 568
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Rezerwy 4 432 7 314 5 430 6 581
Rozliczenia międzyokresowe 4 4 20 14
Zobowiązania krótkoterminowe razem 126 026 109 946 103 273 112 881
Zobowiązania razem 135 024 117 492 110 384 120 013
Pasywa razem 181 994 163 315 154 325 160 201

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (za okres)    1Q  2Q 1H 3Q  4Q 2014
 w tys. zł 2014  2014 2014  2014 2014  2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (46) (1 862) (1 908) (1 608) (7 412) (10 928)
Korekty o pozycje:
Amortyzacja 577 567 1 144 561 522 2,227
Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
Zyski (straty) z tytułu różnic (2) (2) 2
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (25) 70 45 66 127 238
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (23) (15) (38) (1) (86) (125)
Inne korekty zysku (straty)
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 481 (1 240) (759) (980) (6 849) (8 588)
Zmiana stanu zapasów 2 106 1 263 3 369 384 (17) 3 736
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 834 20 202 21 036 5 646 (2 062) 24 620
Zmiana stanu pozostałych aktywów 66 (178) (112) 10 55 (47)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (6 704) (18 087) (24 791) (5 282) 11 093 (18 980)
Zmiana stanu rezerw (3 142) 2 682 (460) (1 884) 1 782 (562)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (73) (341) (414) 486 (40) 32
Inne zmiany w kapitale obrotowym 56 (109) (53) (183) 302 66
Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym (6 376) 4 192 (2 184) (1 803) 4 264 277
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 376) 4 192 (2 184) (1 803) 4 264 277
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 12 842 44 12 886 1 998 363 15 247
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (55) (33) (88) (90) (25) (203)
Sprzedaż aktywów finansowych (16) (16)
Nabycie aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
Spłacone pożyczki 100 3 533 3 633
Odsetki i dywidendy otrzymane 4 4
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 787 12 12 799 2 007 3 859 18 665
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych
Otrzymane kredyty i pożyczki 3,036 784 3,820 670 1,750 6,240
Spłacone kredyty i pożyczki (7 747) (1 379) (9 126)  (1 073) (3 422) (13 621)
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Odsetki i podobne płatności (288) 337 (49) (538) (55) (642)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (434) (363) (797) (654) (215) (1,666)
Inne wpływy finansowe
Inne wydatki finansowe
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 433) (719) (6 152) (1 595) (1 942) (9 689)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 978 3 485 4 463 (1 391) 6 181 9 253
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 2 674 2 674 2 674
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych 2 2 (2)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 3 654 3 485 7 139 (1 393) 6 181 11 927

 

Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.

Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 3Q opublikowanymi w raporcie za III kw.