2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012

2015

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (RZiS)

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (za okres) 1Q 2Q 2015 3Q 4Q
w tys. zł 2015 2015 1H 2015 2015  2015
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 50 359 54 544 104 903 61 546 76 552 243 001
Koszt własny sprzedaży (46 620) (50 410) (97 030) (56 648) (73 469) (227 147)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 739 4 134 7 873 4 898 3 083 15 854
Pozostałe przychody operacyjne 288 (13) 275 162 1 616 2 053
Koszty sprzedaży (987) (919) (1 906) (929) (1 023) (3 858)
Koszty ogólnego zarządu (1 920) (2 266) (4 186) (1 961) (2 140) (8 287)
Pozostałe koszty operacyjne (48) (109) (157) (24) (293) (474)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 072 827 1 899 2 146 1 243 5 288
Przychody finansowe 36 518 554 13 293 860
Koszty finansowe (491) (279) (770) (606) (289) (1 665)
Odpisy aktualizujące wartość firmy
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 617  066 1 683 1 553 1 247 4 483
Podatek dochodowy (6) 670 664 705 (525) 844
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 611 1 736 2 347 2 258 722 5 327
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk strata (netto) 611 1 736 2 347 2 258 722 5 327
Inne całkowite dochody
Całkowity dochód netto ogółem 611 1 736 2 347 2 258 722 5 327
Zysk (strata) przypadający        
Akcjonariuszom jednostki dominującej 611 1 736 2 347 2 258 722 5 327
Udziałowcom niekontrolującym
Całkowity dochód przypadający
Akcjonariuszom jednostki dominującej 611 1 736 2 347 2 258 722 5 327
Udziałowcom niekontrolującym
Zysk (strata) na jedną akcję*
Podstawowy z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.07 0.21 0.28 0.27 0.09 0.65
Podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0.07 0.21 0.28 0.27 0.09 0.65
Rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.07 0.21 0.28 0.27 0.09 0.65
Rozwodniony z zysu (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominujacej 0.07 0.21 0.28 0.27 0.09 0.65

 

Dane finansowe w niniejszym dokumencie zostały przedstawione zgodnie z zasadą prezentacji danych najbardziej aktualnych.

Oznacza to, że dane za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2013 przedstawione w niniejszym dokumencie są danymi opublikowanymi przez Spółkę w trakcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku 2014 jako dane porównywalne.
*Dane dla wszystkich okresów przeliczono według aktualnej liczby akcji tj. na koniec 3Q2015 r. (po scaleniu).

Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.

Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 1-3Q opublikowanymi w raporcie za III kw.

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans)

 

 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (na dzień) 31-Mar  30-Cze 30-Wrz 31-Gru
 w tys. zł  2015 2015 2015 2015
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 12 432 12 749 12 575 13 329
Nieruchomości inwestycyjne 10 037 10 037 10 037 11 283
Wartości firmy 11 114 11 114 11 114 11 114
Pozostałe wartości niematerialne 2 837 2 819 2 800 2 791
Należności długoterminowe
Należności długoterminowe – udzielone pożyczki 4 890
Pozostałe aktywa długoterminowe 418
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10 485 10 708 12 502 13 082
Aktywa trwałe razem 46 905 47 427 49 028 56 907
Aktywa obrotowe
Zapasy 870 866 647 562
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 85 799 86 768 84 365 75 091
Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów 14 881 11 361 17 882 20 889
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe 3 134 2 861 2 662 2 676
Pozostałe aktywa niefinansowe 1 380 1 363 1 162 717
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 390 3 659 3 733 8 670
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem 109 454 106 878 110 451 108 605
Aktywa razem 156 359 154 305 159 479 165 512
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 4 121 4 121 4 121 4 121
Korekta prezentacyjna związana z rozliczeniem przejęcia odwrotnego
Kapitał zapasowy 74 146 43 343 43 343 43 343
Kapitał rezerwowy
Kapitał z aktualizacji wyceny 209 209 209 209
Zyski zatrzymane (37 677) (5 139) (2 881) (2 160)
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny razem 40 799 42 534 44 792 45 513
Zobowiązania długoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne 1 218 1 979 1 849 2 821
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 726 5 281 6 368 7 474
Rezerwy 390 390 390 301
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem 7 334 7 650 8 607 10 596
Zobowiązania krótkoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne 3 360 1 860 1 392 3 736
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 87 502 85 520 82 636 86 579
Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów 9 242 11 417 16 615 14 929
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Rezerwy 8 109 5 313 5 427 4 147
Rozliczenia międzyokresowe 13 11 10 12
Zobowiązania krótkoterminowe razem 108 226 104 121 106 080 109 403
Zobowiązania razem 115 560 111 771 114 687 119 999
Pasywa razem 156 359 154 305 159 479 165 512

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (za okres)    1Q  2Q 1H 3Q  4Q
 w tys. zł 2015  2015 2015  2015 2015  2015
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem   617   1 066   1 683   1 553   1 247   4 483
Korekty o pozycje:
Amortyzacja   477   465   942   458   513   1 913
Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
Zyski (straty) z tytułu różnic  –  –  –  –  –  –
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   121   104   225   105   111   441
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   14   6   20                      (26)                  (1 273)                  (1 279)
Inne korekty zysku (straty)
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym   1 229   1 641   2 870   2 090   598   5 558
Zmiana stanu zapasów (130)   4 (126)   219   85   178
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (3 883) 2 538 (1 345) (4 102) 1 362 (4 085)
Zmiana stanu pozostałych aktywów (146) (82) (228) 112 (41) (157)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (5 373)   732 (4 641)   2 513   2 243   115
Zmiana stanu rezerw   1 528 (2 796) (1 268)   114 (1 369) (2 523)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (220) 97 (123)   88   70   35
Inne zmiany w kapitale obrotowym
Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym (6 995) 2 134 (4 861)   1 034   2 948 (879)
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 995) 2 134 (4 861)   1 034   2 948 (879)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych   1   24   25   11   41   77
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (248) (350) (598) (47) (63) (708)
Sprzedaż aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Udzielone pożyczki  – (128) (128)  –  – (128)
Spłacone pożyczki  –   102   102  –  –   102
Odsetki i dywidendy otrzymane
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (247) (352) (599) (36) (22) (657)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych
Otrzymane kredyty i pożyczki   280  –   280  –   2 500   2  780
Spłacone kredyty i pożyczki (1 258) (1 220) (2 478) (644) (197) (3 319)
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Odsetki i podobne płatności (141) (130) (271) (111) (124) (506)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (176) (163) (339) (169) (168) (676)
Inne wpływy finansowe
Inne wydatki finansowe
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 295) (1 513) (2 808) (924)   2 011 (1 721)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (8 537)   269 (8 268)   74   4 937 (3 257)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego   11 927  –   11 927  –  –   11 927
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego   3 390   269   3 659   74   4 937   8 670

Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.

Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 3Q opublikowanymi w raporcie za III kw.