2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012

x Zestawienie wybranych danych finansowych

2016

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (RZiS)

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (za okres) 1Q 2Q 2016 3Q 4Q
w tys. zł 2016 2016 1H 2016 2016 2016
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 62 001 60 641 122 642 66 504 79 019 268 165
Koszt własny sprzedaży (57 713) (55 955) (113 668) (61 329) (75 781) (250 788)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 288 4 686 8 974 5 175 3 238  17 387
Pozostałe przychody operacyjne   70   163   233   159  1095  1487
Koszty sprzedaży (1 193) (1 217) (2 410) (1 226)  (1 229)  (4 865)
Koszty ogólnego zarządu (2 220) (2 169) (4 389) (2 381)  (2 284)  (9 054)
Pozostałe koszty operacyjne (62) (329) (391) (253)  (406)  (1 050)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 883 1 134 2 017 1 474 414 3 905
Przychody finansowe 98 337 435 84 802 1 321
Koszty finansowe (142) (482) (624) (282)  (251)  (1 157)
Odpisy aktualizujące wartość firmy
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 839 989 1 828 1 276  965  4 069
Podatek dochodowy (110) (587) (697) (209)  (261)  (1,167)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 729 402 1 131 1 067 704 2 902
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk strata (netto) 729 402 1 131 1 067 704 2 902
Inne całkowite dochody
Całkowity dochód netto ogółem 729 402 1 131 1 067 704 2 902
Zysk (strata) przypadający      
Akcjonariuszom jednostki dominującej 729 402 1 131 1 067 704 2 902
Udziałowcom niekontrolującym
Całkowity dochód przypadający
Akcjonariuszom jednostki dominującej 729 402 1 131 1 067 704 2 902
Udziałowcom niekontrolującym
Zysk (strata) na jedną akcję*
Podstawowy z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.09 0.05 0.14 0.13 0.08 0.35
Podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0.09 0.05 0.14 0.13 0.08 0.35
Rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.09 0.05 0.14 0.13 0.08 0.35
Rozwodniony z zysu (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominujacej 0.09 0.05 0.14 0.13 0.08 0.35

 

Dane finansowe w niniejszym dokumencie zostały przedstawione zgodnie z zasadą prezentacji danych najbardziej aktualnych.

Oznacza to, że dane za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2013 przedstawione w niniejszym dokumencie są danymi opublikowanymi przez Spółkę w trakcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku 2014 jako dane porównywalne.
*Dane dla wszystkich okresów przeliczono według aktualnej liczby akcji tj. na koniec 3Q2015 r. (po scaleniu).

Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.

Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 1-3Q opublikowanymi w raporcie za III kw.

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans)

 

 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (na dzień) 31-Mar  30-Cze 30-Wrz 31-Gru
 w tys. zł  2016 2016 2016 2016
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe   13 160   12 970   13 015 10 315
Nieruchomości inwestycyjne   11 283   11 283   10 313 13 461
Wartości firmy   11 114   11 114   11 114 11 114
Pozostałe wartości niematerialne   2  777   2 762   2  746 2 728
Należności długoterminowe
Należności długoterminowe – udzielone pożyczki 4 890 4 890 4 890 4 890
Pozostałe aktywa długoterminowe 418 479 432 438
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży
Aktywa z tytułu podatku odroczonego   12 127   11 017   11 879 8 242
Aktywa trwałe razem   55 769   54 515   54 389 51 188
Aktywa obrotowe
Zapasy   453   634   877 854
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   75 645   80 855   83 269 95 251
Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów   16 889   13 553   19 182 15 228
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe   2 691   2 748   2 808 2 814
Pozostałe aktywa niefinansowe   1 277   1 058   1 893 1 246
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   11 189   5 004   5 684 1 246
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem   108 144   103 852   113 713 120 634
Aktywa razem   163 913   158 367   168 102 171 822
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy   4 121   4 121   4 121 4 121
Korekta prezentacyjna związana z rozliczeniem przejęcia odwrotnego
Kapitał zapasowy   43 343   43 343   43 343 43 343
Kapitał rezerwowy
Kapitał z aktualizacji wyceny 209 209 119 209
Zyski zatrzymane (1 431) (1 029)   128 (2 006)
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny razem   46 242   46 644   47 711 45 667
Zobowiązania długoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne   2 865   4 663   3 794 3 532
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   6 631   6 109   7 178 6 549
Rezerwy   301   301   301 539
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem   9 797   11 073   11 273 10 620
Zobowiązania krótkoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne   3 758   3 321   2 149 1 664
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   86 416   83 522   92 524 102 801
Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów   14 138   10 186   10 899 5 575
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Rezerwy   3 510   3 595   3 537 5 476
Rozliczenia międzyokresowe   52   26   9 19
Zobowiązania krótkoterminowe razem   107 874   100 650   109 118 115 535
Zobowiązania razem   117 671   111 723   120 391 126 155
Pasywa razem   163 913   158 367   168 102 171 822

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
(za okres)
1Q 2Q 2016 3Q 4Q
w tys. zł 2016 2016 1H 2016 2016 2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  839  989 1 828 1 276 965 4 069
Korekty o pozycje:
Amortyzacja 540 523 1 063 207 435 1 705
Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
Zyski (straty) z tytułu różnic
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 27 63 90 65 (4) 151
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (30) (26) (56) (21) (736) (813)
Inne korekty zysku (straty)
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 1 376 1 549 2 925 1 527 660 5 112
Zmiana stanu zapasów 109 (181) (72) (288) 23 (337)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 3 449 (1 875) 1 574 (8 072) (8 003) (14 501)
Zmiana stanu pozostałych aktywów (61) (121) (182)   110 (447) (519)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (843) (6 491) (7 334) 9 837 5 042 7 545
Zmiana stanu rezerw (637) 85 (552) (55) 2 176 1 569
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (459)   254 (205) (917) 1 098 (24)
Inne zmiany w kapitale obrotowym
Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym 2 934 (6 780) (3 846) 2 142 549 (1155)
Zapłacony podatek dochodowy  –
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 934 (6 780) (3 846) 2 142 549 (1 155)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 30 34 64 32 31 127
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (85) (45) (130)  – (150) (280)
Sprzedaż aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
Spłacone pożyczki
Odsetki i dywidendy otrzymane 4 1 5
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (55) (11) (66)  36 (118) (148)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych
Otrzymane kredyty i pożyczki  – 3 500 3 500  – 3 500
Spłacone kredyty i pożyczki (78) (2 569) (2 647) (1 240) (612) (4 499)
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Odsetki i podobne płatności (117) (148) (265) (152) (90) (507)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (165) (177) (342) (104) (171) (617)
Inne wpływy finansowe
Inne wydatki finansowe
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (360) 606 246 (1 496) (873) (2 123)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 519 (6 185) (3 666) 682 (442) (3 426)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 8 670  – 8 670 (2) (1) 8 667
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 11 189 (6 185) 5 004 680 (443) 5 241

 

Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.

Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za 3Q opublikowanymi w raporcie za III kw.