2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012

2017

x Zestawienie wybranych danych finansowych Awbud S.A.
x Zestawienie wybranych danych finansowych Grupa Awbud

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (RZiS)

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (za okres) 1Q 2Q 2017 3Q 4Q
w tys. zł 2017 2017 1H 2017 2017 2017
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 57 181
51 114
108 295
50 853
 39 727  198 875
Koszt własny sprzedaży (52 660) (54 363) (107 023) (48 683)  (57 284)  (212 955)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 521 (3 249) 1 272 2 205  (17 557)  (14 080)
Pozostałe przychody operacyjne   249  7 673   7 922   312  (936)  7 298
Koszty sprzedaży (1 188) (1 279) (2 467) (1 218)  (1 133)  (4 818)
Koszty ogólnego zarządu (2 314) (2 524) (4 838) (2 481)  (2 357)  (9 676)
Pozostałe koszty operacyjne (565) (1 237) (1 802) (137)  (4 405)  (6 344)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 703 (616) 87 (1 319)
 (26 388)  (27 620)
Przychody finansowe 93 1 348 1 441 55  172  1 668
Koszty finansowe (170) (375) (545) (431)  (699)  (1 675)
Odpisy aktualizujące wartość firmy  –  –
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych  –  –
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych  –  –
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 626 357 983 (1 695)  (26 915) (27 627)
Podatek dochodowy (138) (608) (746) 244  (21)  (523)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 488 (251) 237 (1 451)
 (26 936)  (28 150)
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  –  –
Zysk strata (netto) 488 (251) 237 (1 451)   (26 936)   (28 150)
Inne całkowite dochody
 –  –
Całkowity dochód netto ogółem 488 (251) 237 (1 451)  (26 936)  (28 150)
Zysk (strata) przypadający      
Akcjonariuszom jednostki dominującej 488 (251) 237 (1 451)  (26 936)  (28 150)
Udziałowcom niekontrolującym  –  –
Całkowity dochód przypadający
Akcjonariuszom jednostki dominującej 488 (251) 237 (1 451)  (26 936)  (28 150)
Udziałowcom niekontrolującym  –  –
Zysk (strata) na jedną akcję*
Podstawowy z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.06 (0.03) 0.03 (0.18)  (3.27)  (3.42)
Podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0.06 (0.03) 0.03 (0.18)  (3.27)  (3.42)
Rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.06 (0.03) 0.03 (0.18)  (3.27)  (3.42)
Rozwodniony z zysu (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominujacej 0.06 (0.03) 0.03 (0.18)  (3.27)  (3.42)

Dane finansowe w niniejszym dokumencie zostały przedstawione zgodnie z zasadą prezentacji danych najbardziej aktualnych.

Oznacza to, że dane za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2012 i 2013 przedstawione w niniejszym dokumencie są danymi opublikowanymi przez Spółkę w trakcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku odpowiednio 2013 i 2014 jako dane porównywalne.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans)

 

 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (na dzień) 31-Mar  30-Cze 30-Wrz 31-Gru
 w tys. zł  2017 2017 2017 2017
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe   9 980   9 546   9 211  9 131
Nieruchomości inwestycyjne   13 461   13 461   13 461  13 987
Wartości firmy   11 114   9 172   9 172  9 172
Pozostałe wartości niematerialne   2  728   2 757   2  756  2 233
Należności długoterminowe  –
Należności długoterminowe – udzielone pożyczki 4 890 3 520 3 520
Pozostałe aktywa długoterminowe 613 613 612  612
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży
Aktywa z tytułu podatku odroczonego   9 808   12 365   13 022  10 543
Aktywa trwałe razem   52 594   51 434   51 754  45 687
Aktywa obrotowe
Zapasy   755   629  770  787
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   71 990   76 852   81 677  84 460
Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów   28 077   28 323   29 279  15 939
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności  –
Należności z tytułu podatku dochodowego  –
Pozostałe aktywa finansowe   2 891   1 295   1 231  4 805
Pozostałe aktywa niefinansowe   1 605   1 525   1 540  1 414
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   2 579   3 619   2 583  4 332
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem 107 897 112 243 117 080  111 737
Aktywa razem 160 491  163 677 168 834  157 424
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy   4 121   4 121   4 121  4 121
Korekta prezentacyjna związana z rozliczeniem przejęcia odwrotnego  –
Kapitał zapasowy   43 343   46 410   46 410  46 410
Kapitał rezerwowy  –
Kapitał z aktualizacji wyceny 209 209 209  209
Zyski zatrzymane (1 518) (4 030)   (5 481)  (32 417)
Udziały niekontrolujące  –
Kapitał własny razem   46 155   46 710   45 259  18 323
Zobowiązania długoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne   3 532   3 232   752  733
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   8 253   8 671   9 083  6 625
Rezerwy   539   539   539  634
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem   12 024   12 145   10 374  7 992
Zobowiązania krótkoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne   2 560  7 665   23 493  32 114
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   86 103   85 234   80 514  87 731
Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów   6 056   5 997   3 766  7 962
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  –
Rezerwy   4 585   5 919   5 426  3 302
Rozliczenia międzyokresowe   8   7  2  –
Zobowiązania krótkoterminowe razem   102 312   104 822   113 201  131 109
Zobowiązania razem   114 336
  116 967   123 575  139 101
Pasywa razem   160 491   163 677   168 834  157 424

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
(za okres)
1Q 2Q 2017 3Q 4Q
w tys. zł 2017 2017 1H 2017 2017 2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  626  357 983 (1 695)  (26 915)  (27 627)
Korekty o pozycje:  –  –  –
Amortyzacja 410 389 799 370  374  1 543
Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności  –
Zyski (straty) z tytułu różnic  –
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (4) 69 65 242  261  568
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (75) (9) (84) (20)  (8)  (112)
Inne korekty zysku (straty)  –  –
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 957 806 1 763 (1 103)  (26 288)  (25 628)
Zmiana stanu zapasów 99 126 225 (141)  (17)  67
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 10 406 (5 126) 5 280 (5 766)  10 548  10 062
Zmiana stanu pozostałych aktywów (267) 101 (166)  (49)  3  (212)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (11 881) (5 025) (16 906) (6 901)  11 452  (12 355)
Zmiana stanu rezerw (891) 1 334 443 (493)  (2 028)  (2 078)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (279)   (21) (300) 30  111  (159)
Inne zmiany w kapitale obrotowym  –  –
Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym (1 856) (7 805) (9 661) (14 423)  (6 219)  (30 303)
Zapłacony podatek dochodowy  –
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 856) (7 805) (9 661) (14 423)  (6 219)  (30 303)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  –  –
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 81 29 110 45  21  176
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (54) 7 (47)  (86)  (207)  (340)
Sprzedaż aktywów finansowych  –  –
Nabycie aktywów finansowych  –  –
Udzielone pożyczki  –  –
Spłacone pożyczki 2 861 2 861 (149)  –  2 712
Odsetki i dywidendy otrzymane 381 381 60  –  441
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej  –  –
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej  –  –
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 27 3 278
3 305
 (130)  (186)  2 989
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  –  –
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych  –  –
Otrzymane kredyty i pożyczki  – 7 285 7 285  16 449  10 049  33 783
Spłacone kredyty i pożyczki (619) (1 474) (2 063) (2 606)  (1 624)  (6 323)
Nabycie udziałów (akcji) własnych  –  –
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  –  –
Odsetki i podobne płatności (85) (119) (204) (199)  (148)  (551)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (129) (125) (245) (127)  (123)  (504)
Inne wpływy finansowe  –  –
Inne wydatki finansowe  –  –
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (833) 5 567
4 734
13 517
 8 154  26 405
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 662) 1 040 (1 622) (1 036)  1749  (909)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 5 241  – 5 241  –  5 241
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych  –  –
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 2 579
1 040
3 619
(1 036)
 1 749  4 332

 

Dane finansowe za 2Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za 1H opublikowanymi w raporcie półrocznym, a danymi za 1Q opublikowanymi w raporcie kwartalnym za I kw.

Dane finansowe za 4Q stanowią różnicę pomiędzy danymi za pełny rok obrotowy opublikowanymi w raporcie rocznym a danymi za Q1-Q3 opublikowanymi w raporcie za III kw.