2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012

2018

x Zestawienie wybranych danych finansowych Awbud S.A.
x Zestawienie wybranych danych finansowych Grupa Awbud

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (RZiS)

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (za okres) 1Q 2Q 2018 3Q 4Q
w tys. zł 2018 2018 1H 2018 2018 2018
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 45 318
 53 305  98 623
Koszt własny sprzedaży (41 121)  (51 617)  (92 738)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 197  1 688  5 885
Pozostałe przychody operacyjne   269  289  558
Koszty sprzedaży (1 195)  (1 316)  (2 511)
Koszty ogólnego zarządu (2 238)  (2 427)  (4 665)
Pozostałe koszty operacyjne (230)  (1 620)  (1 850)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 803  (3 386)  (2 583)
Przychody finansowe 63  149  212
Koszty finansowe (614)  (614)  (1 255)
Odpisy aktualizujące wartość firmy  –  –
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych  –  –
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych  –  –
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 252  (3 878)  (3 626)
Podatek dochodowy 59  8  67
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 311  (3 870)  (3 559)
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  –  –
Zysk strata (netto) 311  (3 870) (3 559)
Inne całkowite dochody
   
Całkowity dochód netto ogółem 311 (3 870) (3 559)
Zysk (strata) przypadający  
Akcjonariuszom jednostki dominującej 311 (3 870) (3 559)
Udziałowcom niekontrolującym
Całkowity dochód przypadający
Akcjonariuszom jednostki dominującej 311 (3 870) (3 559)
Udziałowcom niekontrolującym
Zysk (strata) na jedną akcję*
Podstawowy z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.04  (0,47) (0,43)
Podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0.04  (0,47)  (0,43)
Rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.04  (0,47) (0,43)
Rozwodniony z zysu (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominujacej 0.04  (0,47) (0,43)

Dane finansowe w niniejszym dokumencie zostały przedstawione zgodnie z zasadą prezentacji danych najbardziej aktualnych.

Oznacza to, że dane za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2012 i 2013 przedstawione w niniejszym dokumencie są danymi opublikowanymi przez Spółkę w trakcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku odpowiednio 2013 i 2014 jako dane porównywalne.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans)

 

 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (na dzień) 31-Mar  30-Cze 30-Wrz 31-Gru
 w tys. zł  2018 2018 2018 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe   9 007  11 771
Nieruchomości inwestycyjne   13 987  11 200
Wartości firmy   9 172  9 172
Pozostałe wartości niematerialne   2  223  2 108
Należności długoterminowe  –
Należności długoterminowe – udzielone pożyczki  –
Pozostałe aktywa długoterminowe 599  540
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży  –
Aktywa z tytułu podatku odroczonego   10 724  11 716
Aktywa trwałe razem   45 712  46 507
Aktywa obrotowe
Zapasy   460  820
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   76 147  79 015
Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów   16 580  21 548
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności  –
Należności z tytułu podatku dochodowego  –
Pozostałe aktywa finansowe   4 804  1 284
Pozostałe aktywa niefinansowe   1 766  1 504
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   7 233  5 806
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży  –
Aktywa obrotowe razem 106 990  109 977
Aktywa razem 152 702  156 484
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy   4 121  4 121
Korekta prezentacyjna związana z rozliczeniem przejęcia odwrotnego  –
Kapitał zapasowy   46 410  20 658
Kapitał rezerwowy
Kapitał z aktualizacji wyceny 209  209
Zyski zatrzymane (32 106)  (10 224)
Udziały niekontrolujące  –
Kapitał własny razem   18 634  14 764
Zobowiązania długoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne   709  732
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   6 747  7 731
Rezerwy   634  634
Pozostałe zobowiązania  –
Zobowiązania długoterminowe razem   8 090  9 097
Zobowiązania krótkoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne   30 369  36 030
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   83 624  84 940
Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów   8 562  7 747
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  –
Rezerwy   3 423  3 906
Rozliczenia międzyokresowe   –  –
Zobowiązania krótkoterminowe razem 125 978 132 623
Zobowiązania razem  134 068
 141 720
Pasywa razem  152 702  156 484

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
(za okres)
1Q 2Q 2018 3Q 4Q
w tys. zł 2018 2018 1H 2018 2018 2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  252  (3 878) (3 626)
Korekty o pozycje:
Amortyzacja 358  468  826
Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności  –  –
Zyski (straty) z tytułu różnic  –  –
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 239  302  541
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (68)  63  (5)
Inne korekty zysku (straty)  –  –
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 781  (3 045)  (2 264)
Zmiana stanu zapasów 328  (361)  (33)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 7 782  (7 951)  (169)
Zmiana stanu pozostałych aktywów (124)  171  47
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (3 516)  500  (3 016)
Zmiana stanu rezerw 120  484  604
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (206)  153  (53)
Inne zmiany w kapitale obrotowym  –  –
Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym 5 165  (10 049)  (4 884)
Zapłacony podatek dochodowy  –  –
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 165  (10 049)  (4 884)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 7  214  221
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (108)  (184)  (292)
Sprzedaż aktywów finansowych  3 500  3 500
Nabycie aktywów finansowych  –  –
Udzielone pożyczki  –  –
Spłacone pożyczki  –  –
Odsetki i dywidendy otrzymane 53  –  53
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej  –  –
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej  –  –
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (48)  3 530  3 482
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych  –  –
Otrzymane kredyty i pożyczki 4 621  3 039  7 660
Spłacone kredyty i pożyczki (6 438)  2 379  (4 059)
Nabycie udziałów (akcji) własnych  –  –
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  –  –
Odsetki i podobne płatności (237)  (127)  (364)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (162)  (199)  (361)
Inne wpływy finansowe  –  –
Inne wydatki finansowe  –  –
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 216)  5 092  2 876
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 901  (1 427)  1 474
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 4 332  –  4 332
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych  –  –
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 7 233
 (1 427)  5 806