2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012

2018

x Zestawienie wybranych danych finansowych Awbud S.A.
x Zestawienie wybranych danych finansowych Grupa Awbud

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (RZiS)

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (za okres) 1Q 2Q 2017 3Q 4Q
w tys. zł 2018 2018 1H 2018 2018 2018
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 45 318
Koszt własny sprzedaży (41 121)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 197
Pozostałe przychody operacyjne   269
Koszty sprzedaży (1 195)
Koszty ogólnego zarządu (2 238)
Pozostałe koszty operacyjne (230)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 803
Przychody finansowe 63
Koszty finansowe (614)
Odpisy aktualizujące wartość firmy
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 252
Podatek dochodowy 59
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 311
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk strata (netto) 311
Inne całkowite dochody
Całkowity dochód netto ogółem 311
Zysk (strata) przypadający  
Akcjonariuszom jednostki dominującej 311
Udziałowcom niekontrolującym
Całkowity dochód przypadający
Akcjonariuszom jednostki dominującej 311
Udziałowcom niekontrolującym
Zysk (strata) na jedną akcję*
Podstawowy z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.04
Podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0.04
Rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.04
Rozwodniony z zysu (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominujacej 0.04

Dane finansowe w niniejszym dokumencie zostały przedstawione zgodnie z zasadą prezentacji danych najbardziej aktualnych.

Oznacza to, że dane za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2012 i 2013 przedstawione w niniejszym dokumencie są danymi opublikowanymi przez Spółkę w trakcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku odpowiednio 2013 i 2014 jako dane porównywalne.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans)

 

 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (na dzień) 31-Mar  30-Cze 30-Wrz 31-Gru
 w tys. zł  2018 2018 2018 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe   9 007
Nieruchomości inwestycyjne   13 987
Wartości firmy   9 172
Pozostałe wartości niematerialne   2  223
Należności długoterminowe
Należności długoterminowe – udzielone pożyczki
Pozostałe aktywa długoterminowe 599
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży
Aktywa z tytułu podatku odroczonego   10 724
Aktywa trwałe razem   45 712
Aktywa obrotowe
Zapasy   460
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   76 147
Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów   16 580
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe   4 804
Pozostałe aktywa niefinansowe   1 766
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   7 233
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem 106 990
Aktywa razem 152 702
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy   4 121
Korekta prezentacyjna związana z rozliczeniem przejęcia odwrotnego
Kapitał zapasowy   46 410
Kapitał rezerwowy
Kapitał z aktualizacji wyceny 209
Zyski zatrzymane (32 106)
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny razem   18 634
Zobowiązania długoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne   709
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   6 747
Rezerwy   3 423
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem   8 090
Zobowiązania krótkoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne   30 369
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   83 624
Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów   8 562
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Rezerwy   3 423
Rozliczenia międzyokresowe   8
Zobowiązania krótkoterminowe razem   125 978
Zobowiązania razem   134 068
Pasywa razem   152 702

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
(za okres)
1Q 2Q 2017 3Q 4Q
w tys. zł 2018 2018 1H 2018 2018 2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  252
Korekty o pozycje:  –
Amortyzacja 358
Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
Zyski (straty) z tytułu różnic
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 239
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (68)
Inne korekty zysku (straty)
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 781
Zmiana stanu zapasów 328
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 7 782
Zmiana stanu pozostałych aktywów (124)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (3 516)
Zmiana stanu rezerw 120
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (206)
Inne zmiany w kapitale obrotowym
Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym 5 165
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 165
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 7
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (108)
Sprzedaż aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
Spłacone pożyczki
Odsetki i dywidendy otrzymane 53
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (48)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych
Otrzymane kredyty i pożyczki 4 621
Spłacone kredyty i pożyczki (6 438)
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Odsetki i podobne płatności (237)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (162)
Inne wpływy finansowe
Inne wydatki finansowe
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 216)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 901
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 4 332
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 7 233