Oczyszczalnia Ścieków Zabrze Mikulczyce

Kompleksowa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
Klient: ZPWiK Sp. z o.o.
Lokalizacja: Zabrze
Wartość: 17 064 668 zł
Przepustowość: 5000 m3
RLM: 201 170
Termin realizacji: 07.2017-07.2019

 

O realizacji

Oczyszczalna ścieków Zabrze Mikulczyce, rozbudowa i modernizacja

AWBUD S.A. jako generalny wykonawca rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Zabrzu Mikulczycach.
Zakres planowanych prac obejmuje roboty budowlane polegające na rozbiórce części istniejących obiektów budowlanych, przebudowie (modernizacji) niektórych istniejących obiektów budowlanych oraz budowie nowych obiektów budowlanych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Obiekty istniejące przeznaczone do przebudowy / modernizacji
1 Pompownia ścieków
2 Budynek krat i stacji zlewnej
3 Pompownia ścieków IIº i osadu recyrkulowanego
4 Czerpnia pompowni ścieków IIº
5 Czerpnia pompowni osadu recyrkulowanego
6 Reaktor biologiczny
7 Zbiorniki retencyjne (adaptacja osadników wtórnych)
8 Stacja odwadniania i higienizacji osadu
9 Czerpnia osadu nadmiernego, ustabilizowanego
10 Pompownia odcieków
11 Stacja dmuchaw
12 Stacja dawkowania i magazyn reagentów (pix i zewnętrznego węgla organicznego)
13 Budynek socjalny z dyspozytornią
14 Stacja transformatorowa
15 Przelew awaryjny
16 Komora mieszania i rozdziału
17 Komora rozdziału ścieków
18 Portiernia
19 Kanał odpływowy ścieków oczyszczonych z wylotem i kioskiem pomiarowym
20 Rozdzielnia reaktorów biologicznych
Obiekty projektowane
1 Piaskownik
2 Koryto pomiarowe
3 Stacja odbioru i separacji piasku
4 Zadaszenie węzła załadunku u higienizacji osadu
5 Prekrata koszowa
6 Komora tlenowej stabilizacji osadu
7 Biofiltry
8 Pompownia wody technologicznej
9 Pompownia tymczasowa

 

Zapytaj o ofertę na podobną realizację