2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012

2018

x Zestawienie wybranych danych finansowych Awbud S.A.
x Zestawienie wybranych danych finansowych Grupa Awbud

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (RZiS)

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (za okres) 1Q 2Q 2018 3Q 4Q
w tys. zł 2018 2018 1H 2018 2018 2018
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 45 318  53 305  98 623  60 926    
Koszt własny sprzedaży (41 121)  (51 617)  (92 738)  (60 196)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 197  1 688  5 885  730  
Pozostałe przychody operacyjne   269  289  558  178
Koszty sprzedaży (1 195)  (1 316)  (2 511)  (1 098)
Koszty ogólnego zarządu (2 238)  (2 427)  (4 665)  (2 192)
Pozostałe koszty operacyjne (230)  (1 620)  (1 850)  (1 592)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 803  (3 386)  (2 583)  (3 974)  
Przychody finansowe 63  149  212  (5)
Koszty finansowe (614)  (614)  (1 255)  (848)
Odpisy aktualizujące wartość firmy  –  –  –
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych  –  –  –
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych  –  –  –
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 252  (3 878)  (3 626)  (4 827)  
Podatek dochodowy 59  8  67  80
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 311  (3 870)  (3 559)  (4 747)  
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  –  –  –
Zysk strata (netto) 311  (3 870) (3 559)  (4 747)  
Inne całkowite dochody  –  –  –
Całkowity dochód netto ogółem 311 (3 870) (3 559) (4 747)  
Zysk (strata) przypadający
Akcjonariuszom jednostki dominującej 311 (3 870) (3 559) (4 747)
Udziałowcom niekontrolującym  –  –  –
Całkowity dochód przypadający
Akcjonariuszom jednostki dominującej 311 (3 870) (3 559) (4 747)
Udziałowcom niekontrolującym  –  –  –
Zysk (strata) na jedną akcję*
Podstawowy z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.04  (0,47) (0,43) (0,58)
Podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0.04  (0,47)  (0,43) (0,58)
Rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0.04  (0,47) (0,43) (0,58)
Rozwodniony z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0.04  (0,47) (0,43) (0,58)

Dane finansowe w niniejszym dokumencie zostały przedstawione zgodnie z zasadą prezentacji danych najbardziej aktualnych.

Oznacza to, że dane za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2012 i 2013 przedstawione w niniejszym dokumencie są danymi opublikowanymi przez Spółkę w trakcie poszczególnych okresów sprawozdawczych w roku odpowiednio 2013 i 2014 jako dane porównywalne.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans)

 

 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (na dzień) 31-Mar  30-Cze 30-Wrz 31-Gru
 w tys. zł  2018 2018 2018 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe   9 007  11 771  11 526
Nieruchomości inwestycyjne   13 987  11 200  11 200
Wartości firmy   9 172  9 172  9 172
Pozostałe wartości niematerialne   2  223  2 108  2 038
Należności długoterminowe  –  –
Należności długoterminowe – udzielone pożyczki  –  –
Pozostałe aktywa długoterminowe 599  540  465
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży  –  –
Aktywa z tytułu podatku odroczonego   10 724  11 716  12 722
Aktywa trwałe razem   45 712  46 507  47 123
Aktywa obrotowe
Zapasy   460  820  891
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   76 147  79 015  92 413
Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów   16 580  21 548  27 079
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności  –  –
Należności z tytułu podatku dochodowego  –  –
Pozostałe aktywa finansowe   4 804  1 284  1 284
Pozostałe aktywa niefinansowe   1 766  1 504  1 278
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   7 233  5 806  5 331
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży  –  –
Aktywa obrotowe razem 106 990  109 977  128 276
Aktywa razem 152 702  156 484  175 399
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy   4 121  4 121  4 121
Korekta prezentacyjna związana z rozliczeniem przejęcia odwrotnego  –  –
Kapitał zapasowy   46 410  20 658  20 658
Kapitał rezerwowy  –  –
Kapitał z aktualizacji wyceny 209  209  209
Zyski zatrzymane (32 106)  (10 224)  (14 971)
Udziały niekontrolujące  –  –
Kapitał własny razem   18 634  14 764  10 017
Zobowiązania długoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne   709  732  10 293
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   6 747  7 731  8 657
Rezerwy   634  634  634
Pozostałe zobowiązania  –  1 285
Zobowiązania długoterminowe razem   8 090  9 097  20 869
Zobowiązania krótkoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne   30 369  36 030  34 967
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   83 624  84 940  96 132
Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów   8 562  7 747  9 500
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  –  –
Rezerwy   3 423  3 906  3 914
Rozliczenia międzyokresowe   –  –  –
Zobowiązania krótkoterminowe razem 125 978 132 623  144 513
Zobowiązania razem  134 068
 141 720  165 382
Pasywa razem  152 702  156 484  175 399

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
(za okres)
1Q 2Q 2018 3Q 4Q
w tys. zł 2018 2018 1H 2018 2018 2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  252  (3 878) (3 626)  (4 827)
Korekty o pozycje:
Amortyzacja 358  468  826  397
Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności  –  –  –
Zyski (straty) z tytułu różnic  –  –  –
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 239  302  541  418
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (68)  63  (5)  36
Inne korekty zysku (straty)  –  –  –
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 781  (3 045)  (2 264)  (3 976)
Zmiana stanu zapasów 328  (361)  (33)  (71)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 7 782  (7 951)  (169)  (18 902)
Zmiana stanu pozostałych aktywów (124)  171  47  158
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (3 516)  500  (3 016)  14 229
Zmiana stanu rezerw 120  484  604  8
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (206)  153  (53)  141
Inne zmiany w kapitale obrotowym  –  –  –
Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym 5 165  (10 049)  (4 884)  (8 413)
Zapłacony podatek dochodowy  –  –  –
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 165  (10 049)  (4 884)  (8 413)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 7  214  221  (1)
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (108)  (184)  (292)  (82)
Sprzedaż aktywów finansowych  3 500  3 500  –
Nabycie aktywów finansowych  –  –  –
Udzielone pożyczki  –  –  –
Spłacone pożyczki  –  –  –
Odsetki i dywidendy otrzymane 53  –  53  –
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej  –  –  –
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej  –  –  –
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (48)  3 530  3 482  (83)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych  –  –  –
Otrzymane kredyty i pożyczki 4 621  3 039  7 660  8 807
Spłacone kredyty i pożyczki (6 438)  2 379  (4 059)  (557)
Nabycie udziałów (akcji) własnych  –  –  –
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  –  –  –
Odsetki i podobne płatności (237)  (127)  (364)  (136)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (162)  (199)  (361)  (93)
Inne wpływy finansowe  –  –  –
Inne wydatki finansowe  –  –  –
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 216)  5 092  2 876  8 021
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 901  (1 427)  1 474  (475)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 4 332  –  4 332  –
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych  –  –  –
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 7 233
 (1 427)  5 806 (475)