Wskaźniki finansowe

Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej AWBUD   2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018
3Q
Rentowność sprzedaży brutto 2.10 3.66 0.84 6.52 6.48 (7.08) 4,15
relacja wyniku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży
Marża EBIT (3.23) (0.10) (4.08) 2.18 1.46 (13.89) (4,11)
iloraz wyniku z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży
Marża EBITDA (2.08) 0.82 (3.04) 2.96 2.09 (13.11) (3,34)
relacja wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację do przychodów ze sprzedaży
Wskaźnik kosztów ogólnego zarządu 3.61 2.81 3.51 3.41 3.38 4.87 4,30
relacja kosztów ogólnego zarządu do przychodów ze sprzedaży
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0.70 0.76 0.75 0.73 0.73 0.88 0,94
zobowiązania ogółem do aktywów ogółem
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym 0.88 0.92 0.86 0.80 0.89 0.40 0,21
relacja kapitału własnego do aktywów trwałych
Wskaźnik płynności bieżącej 1.03 1.03 1.01 0,99 1.04 0.85 0,89
stosunek aktywów obrotowych ogółem do zobowiązań krótkoterminowych